תקנון אתר Lepoem

הסכם שימוש באתר Lepoem

כללי:

 1. הסכם זה הינו הבסיס החוקי להזמנות וגלישה באתר והוא בלבד מסדיר וממצה את היחסים בין חברת Lepoem LTD לה פואם בע”מ בעלת האתר ו/או מי מטעמה (להלן “החברה”) לבין הגולשת המשתמשת בשירותי האתר (להלן “המשתמשת” , “הרוכשת”) בכל מערכת היחסים שבין הצדדים כאמור והינו הסכם מחייב.
 2. האמור בהסכם זה נכתב בלשון נקבה והוא לשם הנוחות בלבד , ההסכם מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 3. השימוש על ידי המשתמשת באתר החברה ו/או ביישום ו/או בשירותים נלווים להם מהווה אישור רשמי של המשתמשת למדיניות האתר ולכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות, ועליה חלה החובה לקרוא הסכם זה במלואו. באם המשתמשת אינה מסכימה להסכם היא מתבקשת לא לעשות שימוש באתר ולעוזבו לאלתר ולא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או בעליה ו/או מי מטעמם.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת , תוקפו של השינוי יחל מרגע פרסומו. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בלקוח אשר רכש מוצר טרם השינוי.

 5. באחריות המשתמשת להיכנס לדף ההסכם על מנת להתעדכן בשינויים להסכם זה.

 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכן את מחירי המוצרים הנמכרים בו וזאת ללא צורך להודיע למשתמשת מראש. לא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין האמור במישרין ו/או בעקיפין.

 7. בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף להסכם זה.

 8. כותרות האתר מובאות לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 

שימוש באתר:

 1. המשתמשת מאשרת כי כל הנתונים שיימסרו אגב השימוש באתר ו/או ביישום ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונה ובהסכמתה ומבלי שחלה עליה חובה חוקית למוסרם.

 2. המשתמשת מאשרת בזאת כי כל המידע שתמסור במסגרת השימוש באתר לרבות מספר כרטיס אשראי ודוא”ל הינם פרטיה האישיים בלבד, וכי הם נכונים ומדויקים, וכי לא תתחזה לאדם אחר ו/או לא תעשה שימוש בתעודה מזהה של אחר ו/או לא תעשה שימוש בשם משתמש ו/או בסיסמה של אחר, שלא ברשות ובסמכות.  

 3. המשתמשת מצהירה כי הינה מעל גיל 18 והינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס.

 

הגנת הפרטיות

 1. הנתונים שתמסור המשתמשת בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או צד ג’ בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ”א. המשתמשת לא חייבת על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל המשתמשת לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.

 2. השימוש במידע שנאסף עם ועקב השימוש באתר יעשה עפ”י הסכם שימוש זה או על פי הוראת כל דין לשם שימוש תקין בשירותי האתר השונים ו/או התאמתם למשתמשת.

 3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן על סודיות המידע האישי מפני צדדים שלישיים והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשת, ניהול חשבון המשתמשת, סטטוס ההזמנה , אספקת המוצרים , בדיקת מידת הטבעת באם בוצעה הזמנת טבעת, גביית תשלום, דיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה שהמשתמשת אישרה זאת ובכפוף להסכם זה, לכל מטרה אחרת המפורטת בהסכם כאמור . יובהר כי החברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשתמש בשרתיה והסליקה מתבצעת באמצעות ספקים חיצוניים והאחריות לשמירת פרטים אלו חלה על ספקים אלו בלבד. 

 4. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמשת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.

 5. המשתמשת מסכימה כי כחלק מתהליך הרכישה היא מתבקשת לספק לחברה את פרטיה האישיים, ידוע לה כי החברה משתפת פרטים אלו עם חברות השליחויות השונות לשם השלמת ההזמנה לידיה, חברות אלו מתחייבות לשמור על פרטי המשתמשת עפ”י חוק.

 

העברת נתונים לצד ג’ 

 1. החברה אינה רשאית להעביר את פרטיה האישיים של המשתמשת לצד ג’ אלא במקרים הבאים:
  1.1.       לשם השלמת הליך הרכישה אשר בוצע על ידי המשתמשת במסגרת שימוש באתר.

  1.2  במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמשת לבין החברה שתחייב את חשיפת הפרטים.

  1.3 באם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיה של המשתמשת לצד ג’

 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל משתמשת זכאית לעיין במידע לגביה המוחזק במאגר מידע. משתמשת שעיינה במידע שעליה ומצאה כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאית לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

   

 3. המשתמשת רשאית לפנות לחברה באיימל המופיע באתר לשם תיקון ו/או מחיקה של המידע כאמור.

   

 4. מוסכם כי כחלק מהשימוש באתר, החברה מקבלת נתונים על ידי טכנולוגיות שונות ומשתמשת בהם על מנת ללמוד על צורת ההתנהלות באתר, כגון: קבצי cookies, tags, pixels , איסוף נתונים סטטיסטיים שונים אודות המשתמשת אודות אופן השימוש באתר, התאמת ומיקוד של מוצרים באתר למשתמשת, כמות קליקים בכל מוצר לרבות הצלבה של כלל הנתונים לשם שיפור מכירות החברה.

   

 5. המשתמשת מתירה לחברה להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מוצאת לנכון בהתאם לחוק.

 6. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- cookies  שמקורם בצדדים שלישיים ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל ופייסבוק  על מנת לקדם את מכירות החברה, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודות המשתמשת.

   

 7. החברה רשאית ועשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיה המקוונים הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

   

 8. יודגש כי החברה רשאית לאחר שניתנה הסכמה להסכם השימוש לשלוח דיוור אלקטרוני עם מידע על האתר ו/או המפעל , מודלים חדשים, ליינים חדשים ומבצעים לרבות עדכונים לצרכים שיווקים, המשתמשת תוכל להסיר עצמה מהרשימה בכל רגע נתון על ידי הקלקה על לחצן “הסר מרשימת התפוצה” ו/או על ידי פניה אל שירות הלקוחות במייל שבאתר.

 9. החברה מבהירה כי ייתכן ששירותי האתר יופרעו או יפעלו שלא כסדרם ו/או ללא אבטחה מספקת באם גורמים שלישיים יפרצו אליה ויגרמו נזקים ו/או תקלות ו/או כשלים לרבות  תקלות במערכת המחשוב והתקשורת ו/או עיכובים ו/או תקלות ו/או שביתות ו/או מכוח עליון ו/או שנעשו על ידי צדדים שלישיים ללא הרשאה, החברה לא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה והמשתמשת ו/או הרוכשת לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.

   

 10. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר  ו/או עקיף, שיגרם למשתמשת ו/או לרוכשת ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות נזק הנובע מהפצת וירוס מחשב, שמקורם בגורמים שלישיים שאינם בשליטתה הישירה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית של הלקוחה בכל עת.

 12. יובהר כי בכל מקרה שבו חלה אחריות החברה , החברה תישא באחריות עד גובה מחיר המוצר הנרכש בלבד.

 13. המחירים באתר המופיעים על גבי המוצרים כוללים מע”מ , אם הוא חל על פי דין.

 14. ימי עסקים הינם ראשון – חמישי ואינם כוללים את ימי שישי, שבת ערבי חג וחול המועד.

 

הגבלת אחריות:

 1. התכשיטים בחברה מיוצרים בעבודת יד עם יהלומים ואבני חן טבעיים לאור זאת החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ו/או טעויות בהזנת המחיר, סטיות בגדלי האבנים, בצורתן ובמשקלם לרבות בתמונות שנוצרו בבינה מלאכותית שהינם לשם המחשה בלבד. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לטעות כאמור, בנוסף לאמור התמונות של התכשיטים באתר נועדו לשם ההמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין הפרטים הנמכרים בפועל.

 2. תכשיטים בהזמנה אישית בחברה מיוצרים בעבודת יד בהתאם לבקשת הלקוחה קרי החברה מספקת שירותי ייצור ללקוחה בלבד, על הלקוחה חלה האחריות המוחלטת לוודא טרם שליחת בקשת הייצור כי על המודל הנשלח אין כל זכויות יוצרים.

 3. במידה וישנן זכויות יוצרים על הזמנה בעיצוב אישי שהגיע על ידי לקוחה, האחריות הבלעדית לזכויות היוצרים ולקניין הרוחני בהזמנת המוצר חלה על הלקוחה בלבד והיא לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

 4. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 5. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל התכשיטים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר, במידה ובוצעה הזמנה של פריט שאיננו במלאי אשר הופיע באתר וטרם הוסר במועד ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר. ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין מכירה זו בגין נזק שנגרם לה ו/או לצד ג’ בכפוף לכך כי החברה תבטל את חיוב הרכישה או העסקה ותשיב את סכום הרכישה שהעבירה הרוכשת בעת הרכישה.

 6. תכשיטי החברה הינם עדינים ועל כן יש להשתמש בהם בהתאם להוראות החברה ובעדינות הנדרשת. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה המשתמשת שלא בהתאם להוראות החברה בתכשיט אותה רכשה ו/או בכל שימוש אחר והאחרונה לא תבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין שימוש זה.

 7. האחריות על התכשיט הינה בהתאם למופיע בתעודת התכשיט ותקפה ל 12 חודשים בלבד, על הלקוח חלה האחריות לשמר את התעודה ולהציגה לחברה. השליחה אל מפעל החברה תתבצע על חשבון הרוכשת ובאחריותה בלבד. לאחר בדיקת התקינות החברה תשלח את הפריט חזרה לרוכשת על חשבון הלקוחה ו/או האחרונה תגיע לאיסוף עצמי של התכשיט כאמור. 

 8. האחריות לא תחול על נזקים שנגרמו עקב שימוש לרעה, אובדן או גניבה. בנוסף האחריות לא תחול על תכשיטים, אבנים או פנינים שרוטים או שבורים. 

 9. האחריות אינה חלה על אובדן אבן מרכזית ו/או על אובדן אבן מעל 0.1 קראט. באחריות הרוכשת לבטח את האבן המרכזית על ידי חברת ביטוח חיצונית. הרוכשת לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל האמור.

 10. במקרה בו ללקוחה ישנה תעודה עם אחריות לכל החיים, האחריות מותנית בשליחת התכשיט על ידי הרוכשת אחת ל-12 חודשים למפעל לשם בדיקת תקינות על ידי החברה.

 11. האחריות אינה חלה על תכשיטים ו/או אבנים אשר התברר כי טופלו על ידי גורמי צד ג’ שאינם מוסמכים מטעם החברה, החברה מסירה את אחריותה מתכשיטים אלו.

 12.  החברה רשאית להציע באתר קופונים ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות (להלן “המבצעים” ). החברה רשאית בכל עת להפסיק את המבצעים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת.

 

קניין רוחני :

 1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים וזכויות שימוש באתר ובתכנים שבו שייכות לחברה בלבד, אלא אם כן נקבע במפורש ובכתב כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. 

 2. זכויות אלו חלות על סקיצות, מודלים, תכשיטים, טקסט, סרטונים, תמונות, איורים, קטעי וידאו, גרפיקה, קבצים גרפיים, מיתוג, אריזות , שקיות, מדבקות, גליות ,קוד , חומרה, יישומי תוכנה וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: “זכויות הקניין של החברה”). אין להפיץ, למכור, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את זכויות הקניין של החברה מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

הזמנות:

 1. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו בזמן, באם המוצר מתאחר ו/או לוקה בפגם יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בפלאפון מספר 054-3846549 או בכתובת המייל service@lepoem.com והחברה תטפל בפניה בהקדם האפשרי.

 2. עת ביצוע ההזמנה על ידי המשתמשת תבצע החברה בדיקה של פרטי האשראי על ידי חברת הסליקה ועם אישור ההזמנה תשלח החברה הודעה על אישור ההזמנה לרוכשת. יודגש כי ביצוע הזמנה אינו מחייב את החברה לספק את המוצר והינו מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת הניהול בלבד. באם לא תאשר חברת האשראי ו/או חברה הסליקה את ביצוע ההזמנה תקבל המשתמשת הודעה והאחרונה תידרש ליתן אמצעי תשלום אחר.

 3. יודגש כי תשלום באמצעות חברות סליקה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהן בלבד, והרוכשת לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין עמלות ו/או תשלומים אחרים שחברות אלו גובות.

 4. פרטי ההזמנה כפי שהזינה אותם הרוכשת בעת הרכישה באתר יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפרטים וההזמנה תתבצע על פי מידע זה, באם הפרטים שהוזנו אינם נכונים הרוכשת לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 5. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת, המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר בעת השלמת  סליקת האשראי על ידי המשתמשת. אם עודכנו המחירים לפני שהשלימה המשתמשת את  תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת ו/או הרוכשת לפי המחירים המעודכנים.

 6. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמשת סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-3846549  בימים א’ – ה’ בין השעות 18:00 –  10:00  או במייל Service@lepoem.com

 7. חובת המשתמשת ו/או הרוכשת שהיא תושבת או אזרחית מדינה זרה השוהה במדינה זו, לבחון ולבדוק את המיסים החלים במדינתה בשל קבלת המוצר ועליה חלה האחריות המלאה הן לבדיקה מוקדמת והן לביצוע תשלומי מיסים ותשלומים רגולטורים שונים בעת הגעת המוצר בהתאם לחוק החל במדינתה (להלן “תשלומי המס בחו”ל”). 

 8. במידה ולא תאסוף הרוכשת שהיא תושבת או אזרחית מדינה זרה את המוצר בשל תשלומי המס בחו”ל, החברה זכאית להפחית את כל סכום העלויות של החזר המוצר לחברה בישראל מסכום הרכישה של המוצר לרבות תשלום לחברת השליחויות, מיסים, הטלים ותשלומים נוספים באם יהיו וזאת ללא כל צורך באישורה של הרוכשת מראש. הרוכשת לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל האמור. 

 

מועדי אספקה:

 1. אספקת המוצר לרוכשת תעשה עד 21 ימי עסקים מעת אישור חברת האשראי ובתנאי שהרוכשת מסרה פרטים מדויקים למשלוח וזמני הגעה נוחים (להלן “מועד האספקה”) ובכפוף לעמידה של חברת המשלוחים בהסכם עמה עובדת החברה.

 2. בהזמנת טבעת – החברה רשאית אך לא חייבת לשלוח לרוכשת מודד טבעות בצירוף דף הנחיות על מנת לוודא את מידת הטבעת המדויקת של הרוכשת. הרוכשת מתחייבת לפעול בהתאם לדף ההנחיות ולספק לחברה את מידת הטבעת הנכונה. במקרה בו שלחה החברה את מודד הטבעות כאמור יתווספו למועד האספקה 4 ימי עסקים נוספים.

 3. אספקת המוצרים לרוכשת מבוצעת על ידי חברת שליחויות עמה התקשרה החברה במסגרת זמן האספקה הרשום באתר בעת מועד המכירה ובכפוף לאישור חברת האשראי ותשלום מלא על המוצר.  מועדי האספקה אינם חלים על פריטים שהינם בהתאמה אישית ו/או שהתקבלה בהם בקשה לשינוי מידה לאחר הזמנה ו/או שאזלו מהמלאי.

 4. החברה לא תיקח אחריות על עיכובים בהזמנות  בשל תקלות של חברות השילוחים השונות אך עומדת לרשות המשתמשת על מנת לפתור כל בעיה. החברה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה והרוכשת לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

 5. הרוכשת מתחייבת למסור את הפרטים המדויקים לשם מסירת המשלוח לרבות מועד האספקה המדויק. אל הרוכשת להיות זמינה  בזמן האספקה על מנת לקבל את המוצר ועליה חלה האחריות לכך כאמור.

 6. באם המשלוח הינו לישובים מרוחקים אשר חברות השליחויות השונות אינן מגיעות אליהן תשלח ההזמנה בדואר שליחים של דואר ישראל ולזמן אספקת המוצר יתווספו 5 ימי עסקים נוספים.

 

שינוי מידה: 

 1. שינוי גודל טבעת הינו בחינם לשלושה חודשים מיום הרכישה  (לפי התאריך המופיע בתעודת התכשיט)  ועד שלוש מידות  אמריקאיות מעל או מתחת לגודל הטבעת שהוזמנה. שינוי גודל טבעת בחינם מוגבל לפעם אחת לכל פריט שנרכש  *חל בישראל בלבד.

 2. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק טבעות במידה הנכונה בהתאם לפרטים שהזינה הרוכשת ו/או התמונות שהעלתה לאתר. אם הטבעת איננה מתאימה לרוכשת, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 054-3846549 בימים א’ – ה’ בין השעות 18:00 –  10:00  או במייל Service@lepoem.com והחברה תשלח שליח מטעמה על מנת לאסוף את הטבעת ולתקן את המידה בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

 1. ביטול עסקה והחזרת המוצרים הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 של מדינת ישראל (להלן “החוק”).

 2. באם תרצה הרוכשת להחליף את התכשיט בעיצוב אישי בפריט יקר יותר יהיה עליה להוסיף את הסכום בהתאמה, באם הפריט זול יותר ניתן יהיה לקבל זיכוי לאתר החברה ו/או זיכוי כספי בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף לחוק.

 3. ביטול עסקה יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה.

 4. בעת ביטול העסקה ההחזר יעבור לכרטיס האשראי בו בוצעה הסליקה בהתאם להסכם ולזמנים של חברת האשראי ו/או חברת הסליקה שבה בוצעה העסקה ובכפוף לזמנים שלה ולחוזה שבין הרוכשת לחברת האשראי או על ידי העברה בנקאית ב 15 לחודש העוקב לאחר קבלת התשלום לידי החברה.

 5. החזר כספי בגין החזר תכשיט בעיצוב אישי יהיה בהתאם לאמור בחוק.

 6. החזר הפריט  יתבצע באחריות ובמימון הרוכשת על ידי חברת המשלוחים שעמה Lepoem עובדת בלבד, המתחייבת לביטוח שילוחי.

 7. לא ניתן לקבל זיכוי ו/או החזר בגין דמי משלוח במקרה בו הרוכשת מחויבת בהם כמו כן לא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצר בהתאמה אישית ו/או בעיצוב אישי ו/או בעיצובים שנוצרו ב AI כאמור.

 8. התאמה אישית תכלול כל שינוי שבוצע בפריט להתאמתו לרוכשת לרבות עיצוב שעוצב בצורה ייחודית עבור הלקוחה.

 9. החברה לא תיתן זיכוי כספי בגין מוצרים כגון: גיפט קארד, מבצעים, הנחות ו/או מתנות ו/או הזמנה אישית.

 10. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה בהסכמת החברה לאחר שנשלח המוצר אל הרוכשת יינתן החזר וזאת רק לאחר קבלת המוצר במפעל החברה ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי המוצר הגיע ללא פגם ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, באריזתו המקורית עם כל התעודות שצורפו לו והוכח כי לא היה בו כל שימוש והמוצר הינו המוצר המדויק שנשלח מאת החברה כולל כל האבנים ששובצו בו ובאם נשלח עם תעודה, כולל התעודה שנשלחה יחד עמו. 

 11. יובהר ומוסכם כי ההחלטה על טיב המוצר שהוחזר בהתאם לאמור נתונה לחברה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדית.

 12. יובהר כי עלות המשלוח חזרה לחברה הינו על חשבון המזמינה וינוכה מסך הזיכוי באם יבוצע על ידי החברה.

 13. החזרות והחלפות בינלאומיות – במקרה של החזרה, החלפה או ביטול רכישה בינלאומית ייתכנו חיובים רגולטורים שונים שאינם בשליטתנו. על כן יובהר כי המשלוחים, המיסים והעמלות הינם באחריות ובמימון הרוכשת בלבד. המשלוח חייב להתבצע באמצעות חברת DHL בלבד. באם החברה תאלץ לשלם בשל החיובים האמורים לעיל , החברה תהא רשאית לנכות את הסכום מסכום הרכישה ללא צורך באישור הרוכשת לכך והרכושת מוותרת בכך על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.

 

שונות :

 1. החברה רשאית שלא לאשר הזמנה של משתמשת לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לשלוח דואר אלקטרוני ועדכונים לנייד במקרים בהם : בעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטים שגויים, ישנו חוב כספי לחברה ו/או לצדדים שלישיים לאחר שחלף המועד הפירעון , כרטיס האשראי של הלקוחה נחסם ו/או הוגבל , בוצע מעשה ו/או מחדל העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או בצדדים שלישים, בוצע מעשה העלול להיחשב כבלתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל.

 2. החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה ו/או המכירה של המוצר במקרים הבאים:

  2.1 נפלה טעות קולמוס, בין במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או בין בתמונה של המוצר.

  2.2 אזל המלאי לאחר שהתבצעה ההזמנה.

  2.3 התגלתה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר גרמה למשתמשת להשתמש באתר באופן לקוי.

  2.4 החיוב עבור המוצר לא בוצע במלואו.

  2.5 במקרה של כח עליון, פעולת מלחמה ו/או מבצע צבאי ו/או קריאה לצו 8, פעולת איבה ו/או טרור או כל דבר אשר ימנע המשך הליך מכירה תקין.

 3. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשת בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה ו/או ההזמנה.

   

 4. כל רכישה של תכשיט שנעשתה שלא על ידי האתר הרשמי של החברה, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה. החברה לא תישא באחריות לעסקאות אלו ולמוצרים שיוצעו על ידי צד ג’ לרבות מעצבות המשתמשות בפלטפורמה של החברה בכל דרך שהיא כל עוד העסקה התבצעה שלא על ידי האתר הרשמי של החברה. בנוסף לאמור החברה לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה.

 5. המשתמשת ו/או מי מטעמה מתחייבת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה וכן בעלי זכויות אחרות באתר עם דרישה ראשונה בגין כל נזק ו/או הפסד לרבות שכר טרחת עו”ד כתוצאה מדרישה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או פרסום שלילי.

   

 6. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמשת ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.

   

 7. חובת המשתמשת שהיא תושבת או אזרחית מדינה זרה השוהה במדינה זו, לבחון ולבדוק האם תנאי ההסכם תואמים את חוקי המדינה הזרה, והיא תישא לבדה את האחריות בגין הפרת דין של אותה מדינה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירות הניתן על ידו.

   

 8. שום ויתור , הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

   

 9. הדינים החלים על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל בלבד.

   

 10. סמכות השיפוט הבלעדית בעת סכסוך נתונה לבתי המשפט בתל אביב- יפו.

   

 11. הודעה אשר נשלחה לכתובת הדוא”ל אשר סופקה על ידי הגולש תחשב שהגיעה ליעדה כ 24 שעות לאחר שליחתה.